Privacy verklaring / AVG

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Amalia Kliniek, gevestigd in Kerkrade en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14047380.

Amalia Kliniek streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens probeert Amalia Kliniek een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie en de bescherming van jouw privacy. Reinders BV handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wettelijke grondslag
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken, als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, met name gezondheidsgegevens, op basis van de behandelovereenkomst die je met ons als patiënt hebt gesloten en de wettelijke regels daarvoor, inclusief het beroepsgeheim. In dat kader verwerken wij ook jouw gegevens (inclusief mobiele telefoonnummer) voor het sturen van rekeningen via factoring en/of declaratie van de behandelingen die wij uitvoeren, conform wettelijke regels.

Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verwerken vanwege een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening en kwaliteitsborging. Gegevens zoals naam, telefoon en mailadres kunnen incidenteel betrokken zijn bij het (intern) registreren van datalekken, conform onze wettelijke plicht. Zo ook bij het registreren en afhandelen van klachten en/of verzoeken van jou als patiënt in verband met je privacy-rechten. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Wat doen we met jouw gegevens?
De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken wij onder andere voor het bijhouden van je medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, de financiële afhandeling van de behandeling en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, mede door intern statistisch onderzoek, kwaliteitscontrole dossiervoering en onderlinge intervisie door middel van casusbesprekingen.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan derde partijen als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. We verstrekken jouw gegevens alleen zonder jouw toestemming als dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld bij facturatie via een factoringmaatschappij of via je zorgverzekeraar, of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat moet vanwege een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van je medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO). Naast de WGBO houden we ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor financiële gegevens, zoals betaalgegevens, hanteren wij de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Jouw rechten
Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je een aantal rechten. Zo heb je recht op inzage, verbetering, aanvulling en het wissen van je gegevens. Ook kun je ons vragen om je gegevens over te dragen aan jou of aan een andere partij, of om de gegevensverwerking te beperken. Je mag ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) je gegevens. Bovendien kun je je toestemming voor de gegevensverwerking, indien van toepassing, altijd intrekken.

Contactgegevens
Heb je een vraag, klacht of tip, of wil je je rechten als betrokkene uitoefenen, dan kun je een e-mail sturen aan:kwaliteit@amaliakliniek.
Vind je dat je rechten worden geschonden, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je dat kunt doen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze wijzigingen maken wij bekend op onze website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte bent van eventuele veranderingen.

Cookies

Wij gebruiken de volgende trackers op onze website

  • Cloudflare:  Cloudflare-services met als doel de veiligheid en prestaties van hun websites en services te vergroten
  • Google Fonts: Google Fonts is een website met gratis en open source lettertypes. 
  • Font Awesome: Font Awesome is een website met gratis en open source iconen voor je website. 

Openingstijden

Maandag
08:30 - 17:00
dinsdag
08:30 - 17:00
woensdag
08:30 - 17:00
donderdag
08:30 - 17:00
vrijdag
08:30 - 17:00
zaterdag
GESLOTEN
zondag
GESLOTEN

LET OP: Openingstijden kunnen per locatie afwijken.